H?y cùng chúng t?i chung tay b?o v? m?i tr??ng

Ngày nay, m?i tr??ng s?ng, ngu?n n??c s?ch b? phá ho?i n?ng n?. Chúng t?i EVER-CLEAR nguy?n mang s? m?nh tr? l?i ngu?n n??c s?ch, m?i tr??ng s?ng trong lành cho m? thiên nhiên.

What we do

Kh?o sát, thi?t k?, thi c?ng xay d?ng, cung c?p thi?t b?, l?p ??t và v?n hành, bàn giao h? th?ng (EPC, TurnKey)

“ Kinh t?“ trong ??u t?, gi?m chi phí v?n hành. “Hi?u qu?“ trong x? lý. “?n ??nh” và “??n gi?n” trong v?n hành, b?o d??ng. Là nh?ng giá tr? tiên quy?t chúng tôi mong mu?n ???c mang t?i cho quý khách hàng. Trong m?i d? án ??i ng? ?i?u hành công ty ?ã ph?i thông qua vi?c ?ánh giá toàn di?n, chú tâm trong quy ho?ch, t? m? trong thi?t k?, nghiêm ng?t trong giám sát, cung c?p thi?t b? ch?t l??ng cao c?ng nh? s? nhanh chóng hi?u qu? trong d?ch v? h?u mãi ?? gi? v?ng nh?ng giá tr? chúng tôi mong mu?n mang t?i cho quý khách hàng. Chúng tôi tin ch?c r?ng ??i ng? nhân viên v?i chuyên môn k? thu?t cao chuyên nghi?p trong ph?c v? s? cung c?p nh?ng d?ch v?, ch?t l??ng công trình khi?n b?n hài lòng, ??ng th?i ??a ra nh?ng ph??ng án gi?i quy?t kinh t? h?n, nh?ng công ngh? x? lý tiên ti?n h?n cho quý khách hàng.
L?nh v?c ho?t ??ng chính c?a chúng tôi t?p trung vào x? lý n??c th?i và khí th?i công nghi?p, Chúng tôi ??u t? nghiên c?u phát tri?n và ?ng d?ng thành công các công ngh? tiên ti?n trong x? lý n??c th?i , khí th?i công nghi?p ?? x? lý các lo?i n??c, khí th?i khó x? lý b?ng ph??ng pháp truy?n th?ng. V?i viêc t? ch? công ngh?, hoàn thành h?n 300 d? án ? h?u h?t các l?nh v?c s?n xu?t công nghi?p chúng tôi t? tin có th? mang t?i cho khách hàng m?t gi?i pháp toàn di?n v?i tiêu chí “ Kinh t? “ “Hi?u qu?“ “?n ??nh” và “??n gi?n”.

Our Advantage

  • Cung c?pThi?t b? theo nhu c?u t?ng khách hàng.

    EVER-CLEAR cung c?p thi?t b? d?a vào nhu c?u th?c ti?n c?a khách hàng. Các thi?t b? chính trong quy trình x? lý ???c thi?t k?, gia công riêng bi?t cho t?ng khách hàng khác nhau, d?a trên k?t qu? kh?o sát ??c tính n??c th?i c?a t?ng d? án, ??ng th?i cung c?p d?ch v? l?p ??t thi?t b?. Vì nh?ng n?m g?n ?ây chúng tôi không ng?ng nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? h?u mãi nên chúng tôi có th? giúp khách hàng gi?i quy?t v?n ?? nhanh chóng hi?u qu? nh?t, gi?m giá thành x? lý b?ng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? n?i b?t ?áng tin c?y.

    more
  • Sáng t?o, c?i ti?n c?ng ngh?.

    ?? cung c?p cho khách hàng nh?ng ph??ng án toàn di?n v?i ??nh h??ng công ngh? x? lý kinh t? h?n, tiên ti?n h?n. T? khi thành l?p cho ??n nay, m?i n?m chúng tôi ??u c?p kinh phí ?? ti?n hành nghiên c?u phát tri?n công ngh?. ??ng th?i còn h?p tác v?i các ??n v? nghiên c?u phát tri?n nh? Vi?n nghiên c?u k? thu?t công nghi?p ?ài Loan (ITRI) và tr??ng ??i h?c Qu?c l?p Thành Công (NCKU) và ??t ???c nhi?u quy?n s? h?u trí tu? v? công ngh? x? lý tiên ti?n c?ng nh? vi?c ?y quy?n h?p tác trong ngành. Tr??c m?t công ty còn r?t nhi?u h?ng m?c thành qu? nghiên c?u ?ang trong quá trình ??ng ký b?n quy?n sáng ch?.

    more

Our Experience

Our Customer

Ngành th?c ph?m

Ngành nhu?m / d?t may

Ngành máy móc / ? t?

Ngành thu?c da

Ngành ?i?n t? / ?i?n quang

Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c

Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t

Ngành gi?y

Các ngành khác