B?o v? ngu?n n??c – B?o v? s? s?ng

B?o v? m?i tr??ng là vi?c v? cùng c?p bách, ??c bi?t là tài nguyên n??c ?ang ngày càng thi?u h?t và ? nhi?m, làm s?ch ngu?n n??c th?i là m?t ngành c?ng nghi?p lu?n ???c quan tam hàng ??u ? h?u h?t các qu?c gia. EVER-CLEAR làm ch? c?ng ngh?, t?n tam b?o v? m?i tr??ng và gi? v?ng s? m?nh n? l?c vì th? h? sau.

??t phá công ngh?, t?n tâm b?o v? môi tr??ng, n? l?c vì th? h? sau.

Sáng l?p EVER-CLEAR là ti?n s? Lyndan cho, 20 n?m tr??c ông là tr??ng nhóm nghiên c?u công ngh? môi tr??ng tr?c thu?c vi?n nghiên c?u k? thu?t công nghi?p ?ài Loan (ITRI). Nh?n th?y t?m quan tr?ng trong viêc b?o v? ngu?n tài nguyên n??c và s? c?n thi?t trong x? lý n??c th?i cùng v?i ni?m ?am mê trong vi?c áp d?ng các thành qu? nghiên c?u vào th?c ti?n. N?m 1999 ti?n s? Cho cùng 3 v? nhân tài khác ??ng sáng l?p công ty công ngh? môi tr??ng EVER-CLEAR. Ti?n s? Cho dành t?t c? s? nhi?t huy?t và tình yêu công ngh? x? lý n??c th?i vào EVER-CLEAR v?i hy v?ng r?ng ngu?n n??c trên trái ??t s? ???c trong s?ch “CLEAR” trong mãi mãi “EVER”. Tên công ty “EVER-CLEAR “ ???c ra ??i trong hoàn c?nh ?ó.

Ti?n lên v?i tri?t lý thành l?p công ty trong vài n?m qua, Ever-Clear ?ã và ?ang áp d?ng các công ngh? x? lý tiên ti?n và ?ã thu ???c nh?ng thành công trên ph?m vi toàn c?u. Chúng tôi hy v?ng r?ng thông qua nh?ng n? l?c c?a chúng tôi s? có ???c nh?ng ?óng góp tích c?c ?? b?o v? môi tr??ng và làm cho môi tr??ng s?ng ngày càng xanh - s?ch h?n.

Nghiên c?u & phát tri?n (R&D)

Phòng thí nghi?m c?a chúng tôi ???c thành l?p n?m 2010, ch?u trách nhi?m trong các d? án nghiên c?u, kh?o sát ?ánh giá tính kh? thi trong x? lý n??c th?i và s? c?n thi?t trong h? tr? chuy?n giao v?n hành th? trong quy mô l?n. Trong kh?o sát hi?u qu? x? lý v?i quy mô pilot chúng tôi có FBC, FBR-Fenton, FeRed-Fenton, UASB, x? lý vi sinh bùn ho?t tính, Jar-test. Bên c?nh ?ó chúng tôi có ??y ?? các thi?t b? phân tích ?ánh giá ch?t l??ng n??c th?i nh? ICP, TOC, FIA và máy ?o quang ph?.

?? d? v?ng v? th? là công ty ??u t?u v? công ngh?. Chúng tôi h?p tác v?i các trung tâm nghiên c?u phát tri?n hàng ??u ?ài Loan nh? vi?n nghiên c?u k? thu?t công nghi?p ?ài Loan (ITRI) và tr??ng ??i h?c Qu?c l?p Thành Công (NCKU) và có nh?ng kho?n chi ngân sách th??ng niên cho R&D. T? nh?ng h?p tác quý báu này chúng tôi ?ã thu ???c nh?ng thành qu? là các b?ng sáng ch? công ngh? và s? ?y quy?n công ngh? t? ITRI và NCKU.

Tr? s? m?i c?a EVER-CLEAR

Các ??ng nghi?p c?a EVER-CLEAR ?ã cùng nhau n? l?c lên k? ho?ch trong h?n m?t n?m, tr? s? m?i ?ã ???c kh?i công vào ngày 9 tháng 8 n?m 2017.  Sinh nh?t l?n th? 20 c?a EVER-CLEAR (15 tháng 3 n?m 2019) Chính th?c khánh thành và cùng m?i ng??i chia s? ni?m vui này!

Kinh t?Hi?u qu?,  ?n ??nh,  ??n gi?n

 Là nh?ng giá tr? tiên quy?t chúng tôi mong mu?n ???c mang t?i cho quý khách hàng. Trong m?i d? án ??i ng? ?i?u hành công ty ?ã ph?i thông qua vi?c ?ánh giá toàn di?n, chú tâm trong quy ho?ch, t? m? trong thi?t k?, nghiêm ng?t trong giám sát, cung c?p thi?t b? ch?t l??ng cao c?ng nh? s? nhanh chóng hi?u qu? trong d?ch v? h?u mãi, ?? gi? v?ng nh?ng giá tr? mà chúng tôi mong mu?n mang t?i cho quý khách hàng. Chúng tôi tin ch?c r?ng ??i ng? nhân viên v?i chuyên môn k? thu?t cao chuyên nghi?p trong ph?c v? s? cung c?p nh?ng d?ch v?, ch?t l??ng công trình khi?n b?n hài lòng, ??ng th?i ??a ra nh?ng ph??ng án gi?i quy?t kinh t? h?n, nh?ng công ngh? x? lý tiên ti?n h?n cho quý khách hàng.

Kinh t?

V?i ?ôi ng? chuyên gia, nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngành ,chúng tôi có th? ??a ra ph??ng án x? lý toàn di?n v?i quy trình x? lý ng?n g?n nh?t, hi?u qu? nh?t. Và vi?c ?ng d?ng các công ngh? tiên ti?n ???c phát tri?n ??c quy?n chúng tôi có th? giúp khách hàng ti?t ki?m chi phí v?n hành h? th?ng.

Hi?u qu?

EVER-CLEAR có ??y ?? các chuyên gia, k? thu?t chuyên ngành, bao g?m có xây d?ng dân d?ng, k?t c?u, ?i?n c?, k? thu?t môi tr??ng v.v.., t?p h?p kinh nghi?m và trí tu? trong các l?nh v?c k? thu?t, thi?t k? hoàn thi?n d?ch v? công trình và quy ho?ch riêng cho t?ng l?nh v?c ?ng d?ng khác nhau.

?n ??nh

V?i công ngh? x? lý v??t tr?i , thêm vào ?ó là s? tích lu? kinh nghi?m công trình phong phú trong ?ng d?ng th?c t?, cung c?p cho khách hàng nh?ng ph??ng án gi?i quy?t v?i ch?t l??ng ?n ??nh.

??n gi?n

Vì khách hàng thi?t k? công trình x? lý v?i thao tác ??n gi?n và d? dàng b?o trì.

D?ch v? c?a chúng tôi.

L?nh v?c ho?t ??ng chính c?a chúng tôi t?p trung vào x? lý n??c th?i và khí th?i công nghi?p, ??ng th?i nh?m vào khó kh?n tr??c m?t mà ngành công nghi?p hi?n ?ang ph?i ??i m?t trong vi?c x? lý n??c th?i và khí th?i b?ng ph??ng pháp truy?n th?ng ?? nghiên c?u phát tri?n các công ngh? x? lý ti?n ti?n h?n, hi?u qu? x? lý t?t h?n và ti?t ki?m ch? phí ??u t? và v?n hành.

 • Kh?o sát/Thi?t k? / xây d?ng/ v?n hành chuy?n dao các nhà máy x? lý n??c th?i công nghi?p/ N??c sinh ho?t/N??c th?i sinh ho?t / Bùn th?i /  N??c ng?m / Quy trình x? lý khí th?i công nghi?p .
 • C?i t?o nâng cao công xu?t, hi?u xu?t h? th?ng x? lý n??c th?i, khí th?i hi?n h?u.
 • Công trình x? lý, tái x? d?ng n??c th?i công nghi?p.
 • Thi?t k?, ch? t?o, buôn bán thi?t b? x? lý n??c th?i công nghi?p /N??c sinh ho?t/ N??c th?i sinh ho?t / Bùn th?i / N??c ng?m / khí th?i công nghi?p

Milestone

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • C?ng khai phát hành c? phi?u ?? qua th?m duy?t
  • Thành l?p U? ban l??ng b?ng thù lao
  • Phát hành c? phi?u ?? qua th?m duy?t lên sàn c? phi?u
  • T?ng c??ng qu?n tr? doanh nghi?p, thành l?p ba giám ??c ??c l?p và thành l?p ?y ban ki?m toán
  • Kh?i c?ng toà nhà Tr? s? chính c?a c?ng ty
 • 2016

  • Ti?n hành t?ng ti?n v?n lên 10 tri?u ?ài t?. Sau khi t?ng v?n, s? v?n th?c thu là 160 tri?u ?ài t?
  • Mua ??t t?i khu Tay ??n thành ph? ?ài Trung và lên k? ho?ch xay d?ng tòa nhà tr? s? chính
 • 2015

  • Gi?i thi?u phát tri?n và xay d?ng thi?t k? b? ph?n ?ng k?t tinh t?ng s?i (FBC) và b? ph?n ?ng k? khí (AFB) t?i Trung Qu?c
  • Nh?n th?u c?ng trình tr?i r?ng ??n Israel
 • 2014

  • Ti?n hành t?ng ti?n v?n lên 30 tri?u ?ài t?. Sau khi t?ng v?n, s? v?n th?c thu là 150 tri?u ?ài t?
  • Gi?i thi?u phát tri?n và xay d?ng thi?t k? b? ph?n ?ng k?t tinh t?ng s?i (FBC) t?i Singapore
  • Gi?i thi?u phát tri?n và xay d?ng thi?t k? b? ph?n ?ng BioNET t?i Thái Lan
  • Nh?n th?u c?ng trình tr?i r?ng ??n Thái Lan
  • Ph?m vi d?ch v? c?ng trình ti?p c?n v?i ngành gang thép
 • 2013

  • Ti?n hành t?ng ti?n v?n lên 30 tri?u ?ài t?. Sau khi t?ng v?n, s? v?n th?c thu là 80 tri?u ?ài t?
  • Chuy?n ??u t? thành l?p C?ng ty H?u h?n C? ph?n ??u t?.
  • Ti?n hành t?ng ti?n v?n lên 40 tri?u ?ài t?. Sau khi t?ng v?n, s? v?n th?c thu là 120 tri?u ?ài t?
more