Gi?i pháp toàn di?n, hi?u qu? và kinh t?

EVER-CLEAR g?m ??y ?? các chuyên gia k? thu?t chuyên ngành, bao g?m xay d?ng, ?i?n c? (M&E), k? thu?t m?i tr??ng vv.., t?p h?p kinh nghi?m và trí tu? trong các l?nh v?c k? thu?t, thi?t k? toàn di?n và quy ho?ch riêng cho t?ng l?nh v?c ?ng d?ng khác nhau, ??a ra ph??ng án gi?i x? ly ??n gi?n và hi?u qu? nh?t.

?? cung c?p cho khách hàng ph??ng án x? ly kinh t? h?n, hi?u qu? h?n. T? khi thành l?p cho ??n nay, chúng t?i có nh?ng kho?n chi phí th??ng niên cho R&D. ??i tác trong R&D c?a chúng t?i là ITRI và NCKU. ??n nay chúng t?i ?? ??t ???c nhi?u b?n quy?n chuy?n giao c?ng ngh? và nhi?u b?ng sáng ch? ?ang trong quá trình ??ng ky. Các c?ng ngh? tiên ti?n ???c nêu nh? phía d??i, trong ?ó có m?t s? c?ng ngh? ???c coi nh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i. Trên toàn l?nh th? ?ài Loan thì EVER-CLEAR là nhà cung c?p có nhi?u kinh nghi?m v? x? ly n??c th?i c?ng nghi?p và ?a ngành nh?t.

C?ng ngh? x? ly sinh h?c

C?ng ngh? x? ly tiên ti?n

C?ng nh? x? ly hoá ly

  • K?o t? -T?o b?ng/ L?ng Clarifier
  • Tuy?n n?i /DAF
  • B? l?c

C?ng ngh? x? ly toàn hoàn, tái s? d?ng n??c và n??c th?i