Cung c?p thi?t b? theo nhu c?u

Thi?t b? x? ly n??c th?i c?a EVER-CLEAR ???c thi?t k?, ch? t?o d?a vào nhu c?u c?a khách hàng. D?a trên k?t qu? kh?o sát ??c tính n??c th?i c?a t?ng d? án, ??ng th?i cung c?p d?ch v? l?p ??t thi?t b?. Nh?ng n?m g?n ?ay chúng t?i kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? h?u m?i nên chúng t?i có th? giúp khách hàng gi?i quy?t v?n ?? nhanh chóng và hi?u qu? nh?t, gi?m giá thành x? ly b?ng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? n?i b?t ?áng tin c?y.

?? cung c?p cho khách hàng ph??ng án x? ly toàn di?n v?i ??nh h??ng c?ng ngh? x? ly kinh t? h?n, tiên ti?n h?n. T? khi thành l?p cho ??n nay, chúng t?i m?i n?m ??u c?p kinh phí ?? ti?n hành nghiên c?u phát tri?n c?ng ngh?. ??ng th?i còn h?p tác v?i các ??n v? nghiên c?u phát tri?n nh? Vi?n nghiên c?u k? thu?t c?ng nghi?p ?ài Loan (ITRI) và tr??ng ??i h?c Qu?c l?p Thành C?ng (NCKU). K?t qu? ??t ???c thành t?u v? b?n quy?n c?ng ngh? x? ly tiên ti?n c?ng nh? vi?c ?y quy?n h?p tác trong ngành.
Tr??c m?t c?ng ty còn r?t nhi?u h?ng m?c thành qu? nghiên c?u ?ang trong quá trình ??ng ky b?n quy?n sáng ch?. Các c?ng ngh? tiên ti?n ???c nêu phía d??i, trong ?ó có m?t s? c?ng ngh? ???c coi nh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i. Trên toàn l?nh th? ?ài Loan thì EVER-CLEAR là nhà cung c?p có nhi?u kinh nghi?m v? x? ly n??c th?i c?ng nghi?p và ?a ngành nh?t.